Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
Aquanet Hungária Kft.


I. Preambulum

Az Aquanet Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (8623 Balatonföldvár, Budapesti út 72., cégjegyzékszám: 14-09-316779, adószám: 26633507-2-14, a továbbiakban Aquanet Hungária Kft., vagy Társaság) korlátolt felelősségű társaság, az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja a Társasággal ügyfélkapcsolatban álló természetes és jogi személyeket, jogi személyiség nélküli szervezeteket, valamint honlapjának látogatóit (továbbiakban: érintett személyek) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Aquanet Hungária Kft. elkötelezett érintett személyek adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendeletével összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Aquanet Hungária Kft. fenntartja a jogot a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat bármikor történő megváltoztatására. A Társaság honlapjának látogatója, a Társasággal egyéb ügyfélkapcsolatban álló természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet elfogadja a jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.


II. A Szabályzat célja

1. Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja annak biztosítása, hogy az Aquanet Hungária Kft. megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak:

- Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2. Jelen szabályzat célja továbbá az Aquanet Hungária Kft. által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében az adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírások meghatározása.


III. A Szabályzat hatálya

1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2019. szeptember 1. napjától visszavonásig hatályos.
2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Aquanet Hungária Kft.-re, ügyvezetőjére, munkavállalóira, a társasággal szerződéses kapcsolatban álló természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, ideértve ezek alkalmazottait is, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmaznak, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
3. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Aquanet Hungária Kft. valamennyi tevékenysége során folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre és védelmére.
4. A szabályzat hatálya nem terjed ki: az informatikai biztonsági szabályzatban rendezett kérdésekre, az adatkezelő munkaügyi, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelési kérdésekre.


IV. Fogalmak

1. Jelen szabályzatban felhasznált fogalmak meghatározását
a. elsődlegesen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 4. cikke,
b. másodlagosan, amennyiben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletével nem áll ellentétben, úgy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. §-a tartalmazza.
GDPR: General Data Protection Regulation – Az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban: GDPR)
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása” : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; „nyilvántartási rendszer” : a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„adatkezelő” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„harmadik fél” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása” : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens” : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
„adatmegsemmisítés”: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
„adatállomány”: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
„álnevesítés”: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;
Fentieken túlmenően a jelen szabályzatban előforduló fogalmak meghatározása:
 Társaság: a Társaság alatt az Aquanet Hungária Kft., mint adatkezelő szerv értendő.
 Érintett: mindazon természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, akik az Aquanet Hungária Kft.-vel kapcsolatba lépnek, ideértve minden olyan személyt, aki az Aquanet Hungária Kft. által üzemeltetett honlapon regisztrál, vásárol, vagy árajánlatot kér.


V. Alapelvek az adatkezelés során

1. Az Aquanet Hungária Kft. az adatkezelést az érintett hozzájárulása alapján végzi.
2. A Társaság, mint adatkezelő felelős az alábbi, személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megtartásáért, valamint ezen elvek megtartásának igazolására:
o A Társaság a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
o A Társaságnál a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.
o Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
o A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; továbbá minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
o A személyes adatok tárolásának olyan formában és ideig kell történnie, amelyet jogszabály lehetővé tesz. („korlátozott tárolhatóság”);
o A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.


VI. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

1. A társaság személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A társaság törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
2. A Társaság az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR rendelet alapján végzi az adatkezelést, illetve az adatnyilvántartást.
3. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
4. Amennyiben a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, a társaság a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b. társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, védelme céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
5. A fenti adatok kezelése és tárolása a Társaság fióktelepén történik.
6. A személyes adatok kezelésének alapja, hogy az érintett önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
7. A Társaság ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelése során az Érintett hozzájárulása alapján kezeli a vele kapcsolatban álló természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek adatait. Az adatkezelés magában foglalja a személyes adatokon végzett cselekményeket: azok gyűjtését, felvételét, tárolását, felhasználását, továbbítását, módosítását, törlését.
8. Az Aquanet Hungária Kft. a marketingkommunikációs tevékenységét minden esetben az Érintett előzetes hozzájárulásával végzi, melyet a „Szeretnék értesítést kapni a legjobb ajánlatokról!” tartalmú kitöltőbox kipipálásával ad meg. Az Érintett bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását, leiratkozhat a hírlevelekről, a hírlevél üzenet alsó szekciójában szereplő „Leiratkozom” című link megnyitásával.


VII. Az adatok törlésének határideje:

1. A Társaság a személyes adatokat, amennyiben az Érintett az Aquanet Hungária Kft. által üzemeltetett honlapon felhasználói fiókot létesít, úgy a felhasználói fiók törléséig őrzi meg, ellenkező esetben minden megrendeléssel kapcsolatos információt, a megrendeléstől számított 3 évig.


VIII. Adattovábbítás

1. A Társaság bizonyos esetekben az Érintett önkéntes hozzájárulásával átadott személyes adatait továbbítja a futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinak.
2. Jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, illetve a Net-Aqua Kft. jogos gazdasági érdekeinek védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadhat közhatalmi szerveknek.
3. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
a. postai úton az Aquanet Hungária Kft. 8623 Balatonföldvár, Budapesti út 72. címen, vagy
b. e-mail útján a info@medencemester.hu címen.


IX. Adatbiztonság

1. A társaság minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
2. A társaság minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.
3. A társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
4. A társaság a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el az adatvesztést.
5. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból a társaság napi mentést végez.
6. A személyes adatokat kezelő hálózaton a társaság folyamatosan gondoskodik a hálózati végpont- valamint vírusvédelemről.
7. A társaság hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval kell biztosítani.
8. A papír alapú és elektronikus adatok kezelését, tárolását a Társaság székhelyén erre a célra kialakított, biztonsági zárral, valamint riasztóberendezéssel védett helyiségben kell végezni.


X. Tájékoztatás az adatkezelésről

1. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai:
• Tájékoztatáshoz való jog
• Hozzáféréshez való jog
• Adatok helyesbítésének kérése
• Törléshez való jog
• Adatkezelés korlátozásához való jog
• Adathordozhatósághoz való jog
• Tiltakozáshoz való jog

2. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az - érintett kérelmére – az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek, illetve képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) a személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
c) a személyes adatok címzettjei
d) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
f) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
g) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
h) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

3. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

4. Az érintett kérelmére a társaság tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

5. A társaság a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. A társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül intézkedik a módosítással kapcsolatban.

6. Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatait töröljék, azt a továbbiakban ne kezeljék, ha
• a személyes adatok nyilvántartására és kezelésére már nincs szükség
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját szolgáló hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
• az érintett az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés célja ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
• személyes adatokat jogellenesen kezelte az adatkezelő

7. Törlés esetén a Társaság a személyes adat törlését a papír alapú dokumentumok esetében azok jegyzőkönyvi megsemmisítésével, míg elektronikus adat esetén, az informatikai rendszereiből visszaállíthatatlan módon történő töréssel teljesíti.

8. A személyes adat korlátozása iránti kérelem kezelése:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.


XI. Adatvédelmi incidens esetén alkalmazandó eljárás

1. Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
3. Az adatvédelmi incidens bejelentése során
a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
4. Az adatkezelő az adatvédelmi incidens okainak feltárását, következményeinek enyhítését és a szükséges intézkedések megtételét az adatvédelmi incidens tényéről való tudomásszerzéstől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül megkezdi.
5. Az adatkezelő nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.
6. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – GDPR 33. cikk (3) bekezdésében foglaltak kivételével – tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.


XII. Ellenőrzés

1. Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek betartását a társaságnál adatkezelést végző személy (ügyvezető) folyamatosan köteles ellenőrizni.


XIII. Jogorvoslat

1. Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Társaság, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. A társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben az Érintett s társaság által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

4. Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Budapest, 2019. szeptember 1.
…………………………………….
ügyvezető

Egyéb információk:  - Medence fóliázás -Medence építés - Medence fedés - Medence redőny - Medence roló - Medence felújítás - Medence hőszivattyú